Skip to content

Rahastot & ETF-rahastot pähkinänkuoressa

rahastot ja etf-rahastotETF-sijoittaminen kiinnostaa monia, mikä ei olekaan ihme, onhan hyvin toteutetuilla sijoitusratkaisuilla mahdollista hankkia varallisuutta melko vaivattomalla tavalla. Vuonna 2020 tuleva osakesäästötili lisää varmasti uusien osakesijoittajien määrää.

Nykyisin sijoittamisesta puhuttaessa nousevat erilaiset ETF-rahastot usein puheenaiheeksi.

ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi osake- tai kiinteistömarkkinoille arvopaperipörssissä. Tällä hetkellä ETF-rahastot ovat nosteessa, joten jos sijoittaminen kiinnostaa, on hyvä tietää, mitä ETF oikeastaan tarkoittaa. Kerromme tällä sivulla pähkinänkuoressa ETF-rahastojen monista ominaisuuksista sekä niiden tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista.

Mitä indeksirahastot tai ETF-rahastot ovat?

indeksirahasto

Lyhenne ETF tulee englannin kielen sanoista exchange-traded fund ja tarkoittaa pörssinoteerattua sijoitusrahastoa. HEX25 Indeksiosuusrahasto oli ensimmäinen Suomessa listattu ETF. ETF-rahastot toimivat kaupankäynnissä pörssiosakkeiden tapaan, mutta ne tarjoavat pörssiosakkeisiin nähden sijoittajille lisäarvoa; ostaessasi ETF-rahaston hankit nimittäin itsellesi sijoitussalkun, joka on valmiiksi hajautettu. Yleensä sijoittamisessa suositellaan hajauttamista ja ETF-rahaston kohdalla tästäkin on huolehdittu valmiiksi. Jos tavoitteenasi on käydä arvopaperipörssissä lyhyttä kauppaa, ovat ETF-rahastot erinomainen valinta.

Kuukausisäästä rahastoihin ja ETF:iin

Kuukausisäästäminen on helppo tapa aloittaa säästäminen. Nordnetissä voit säästää rahastoihin alk. vain 15 € summilla, ja ainoana pankkina ETF:iin, alk. 50 € summilla. Ostokulut 0 €.

Kuukausisäästämällä hyödynnät korkoa korolle -vaikutusta, joka saa ajan myötä rahasi kasvamaan entistä nopeammin. Mitä aiemmin aloitat säästämisen, sitä pidempään korkoa korolle -vaikutus ehtii kasvattaa pääomaa. Säästämisessä ja sijoittamisessa aloittaminen onkin ajoittamista tärkeämpää.

Arvosijoittaminen on helppoa

arvosijoittaminenPörssinoteeratun rahaston voi hankkia tietyltä toimialalta. Jos esimerkiksi kannatat uusiutuvia energiamuotoja, voit hankkia sijoitussalkun, joka keskittyy tällaisia arvoja edustaviin yhtiöihin. Näin voit toimia sijoittajana omien arvojesi pohjalta ja kannattaa sellaisia yhtiöitä, jotka toimivat arvojesi mukaisella tavalla tai arvojasi vastaavalla toimialalla. Sijoitustoimintaa pidetään usein arvoiltaan kovana alana, mutta sijoittamalla omia arvoja ajaviin yhtiöihin sijoittamisesta voi tehdä myös pehmeisiin arvoihin nojaavaa, jolloin se soveltuu sellaisellekin henkilölle, joka kokee perinteiseen business-maailman hieman turhan kovana maailmana. Sijoittaminen soveltuukin hyvin monenlaisille ihmisille.

Markkinatakaus tuo sijoittajalle turvaa

markkinatakausEräs ETF-rahaston parhaista puolista on se, että niillä on markkinatakaus, jonka ansiosta niiden liikkeeseenlaskija on huolehtinut siitä, että rahastojen myynti- ja ostotasoista pidetään jatkuvasti huolta. Itse asiassa yhdestä ETF-rahastosta saattaa vastata jopa useampi kuin yksi markkinatakaaja. Käytännössä markkinatakaus tarkoittaa sitä, ettei piensijoittaja pysty ostamaan ETF-rahastoja tai myymään niitä niin sanotusti väärällä hinnalla. Ostolaita takaa tämän. Varsinaista minimisijoitusmäärää ei ole määritelty käytäessä kauppaa ETF-rahastoilla, mutta minimisijoitukseen vaikuttaa kuitenkin pörssierä.

Miten rahastosijoittaminen & indeksisijoittaminen toimii käytännössä ja miten ETF-rahastoihin voi tehdä merkintöjä?

rahastosijoittaminen ja indeksisijoittaminenTähän on olemassa kaksi tapaa. Yleensä merkinnät tehdään sekundaarimerkintöinä, jolloin piensijoittaja hankkii itselleen rahastosta osuutensa. Tällöin toimitaan avoimilla markkinoilla ja ostetaan osuuksia suoraan pörssistä. Markkinatakaaja toimii useimmiten osuuksien myyjänä. Toisaalta kuka vain ETF-osuuksien omistajista voi myydä omistamiaan osuuksia avointen markkinoiden kautta.

Sekundaarimerkintöjen ohella voidaan käyttää myös toista tapaa eli primaarimerkintää. Tämä on melko harvinainen tapa tehdä merkintöjä ETF-rahastoihin, mutta toisaalta suuri osa ETF-rahastojen osakeomaisuudesta saadaan rahastoihin juurikin primaarimerkintöjen kautta. Yleensä suuret sijoittajat käyttävät primaarimerkintää, koska tätä tapaa käytetään yleensä silloin, kun merkintä on sen verran suuri, ettei sitä voi toteuttaa suoraan pörssissä. Tässä tapauksessa sijoittaja hoitaa merkinnän tekemisen yhdessä ETF-rahaston palveluntarjoajan sekä auktorisoitujen osapuolien kanssa.

Miten passiivinen ETF eroaa aktiivisesta ETF-rahastosta?

etf säästäminenOlet ehkä kuullut puhuttavan aktiivisista ja passiivisista pörssinoteeratuista rahastoista eli aktiivisista ja passiivisista ETF-rahastoista. Rahastot onkin jaettu passiivisiin ja aktiivisiin rahastoihin, jotka eroavat hieman toisistaan toimintatapojensa osalta. Strategia on avainsana puhuttaessa aktiivisesta ETF-salkusta, sillä tällaisen salkun kohdalla on tärkeää valita arvopapereita ennalta määritellyn strategian pohjalta. Strategia vaikuttaa myös kauppojen ajoitukseen.

Passiivinen indeksirahasto seuraa ennalta määriteltyä indeksiä tarkasti

passiivinen indeksirahastoPassiivisen ETF-salkun hoidossa avainasemassa ovat strategian sijaan indeksit; salkunhoitaja pyrkii nimittäin seuraamaan tiettyä indeksiä mahdollisimman tarkkaan. Tällainen indeksi voi olla esimerkiksi osakeindeksi. Salkunhoitajan toiminta on melko passiivista ja tavoitteena on pyrkiä saavuttamaan sijoituksille keskimääräinen tuotto kyseisillä markkinoilla siten, että kuluja on mahdollisimman vähän ja riski on keskimääräinen. Passiivisella ETF-salkulla ei siis välttämättä pyritä valtaviin voittoihin, vaan nimenomaan markkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Indeksiosuusrahastoksi kutsutaan sellaista ETF-rahastoa, joka seuraa indeksiä.

Rahastosäästäminen voi auttaa vaurastumaan pitkällä aikavälillä (korkoa korolle)

Moni sijoittaja pitää passiivista indeksisijoittamista ylivertaisena keinona vaurastua - etenkin, jos vertailukohtana ovat aktiiviset rahastot. Nykyisin yllättävän monen haave on olla taloudellisesti riippumaton jo reippaasti ennen tavallista eläkeikää. Tämä tarkoittaa sitä, että moni haaveilee, voivansa jäädä pois töistä esimerkiksi jo 40-vuotiaana. Tavoite on kunnianhimoinen, muttei mahdoton, jos sijoittamiseen on suhtauduttu pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti ja jos sijoittaminen on aloitettu melko varhaisessa vaiheessa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen sijoittajan on luotava itselleen passiivisia tulovirtoja, joiden avulla taloudellinen riippumattomuus on mahdollista saavuttaa. Ei olekaan ihme, että monen taloudellisesta riippumattomuudesta haaveilevan sijoittajan salkuista löytyy juurikin kasvuosuudellisia ETF-rahastoja, joissa korkoa korolle efekti toteutuu pelkästään kuukausisäästämällä, koska nämä rahastot sijoittavat osakkeista saadut osingot uudelleen.

Aktiivinen sijoitusrahasto ei pärjää vertailussa passiivisille rahastoille

Kun verrataan aktiivirahastojen tuottoja passiivisten rahastojen tuottoihin, on huomattu, että suuri osa niistä ei pärjää vertailussa pörssin keskiarvon kanssa. USA:ssa keskimääräinen tuotto on ollut vuositasolla tyypillisesti 9% luokkaa. Kun inflaatio otetaan huomioon, on tuotto lähes 7% luokkaa. Esimerkin vuoksi tällöin voidaan odottaa, että jos sijoittaa 100 euroa kuukaudessa, kasvaa tämä sijoitus 20 vuoden aikana siten, että 20 vuoden päästä salkussa onkin jo melkein 70 000 euroa. Kun aikaa on kulunut 30 vuotta, voidaan tällaisella tuotolla odottaa, että salkusta löytyisikin jo 185 000 euroa. Aika pienellä kuukausittaisella sijoituksella voi siis saavuttaa melko kivan potin sijoittamalla passiivisiin rahastoihin, joiden kulut pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Mitä eroa passiivisilla ETF-rahastoilla on osakerahastoihin verrattuina?

Miten sitten ETF eroaa osakerahastosta ja mitä etuja ETF-rahastolla on osakkeisiin verrattuna? Ensinnäkin ETF-osuuksia on mahdollista myydä ja ostaa pörssissä, kun taas osakerahasto-osuuksien kauppaa käydään rahastoyhtiön välityksellä. ETF-sijoittaja ei ole siis sidottu siihen pankkiin, jonka kautta hän harjoittaa sijoitustoimintaa, vaan hän voi sijoittaa haluamiinsa ETF-rahastoihin suoraan pörssissä. ETF-osuuksilla käyt kauppaa, kuten osakkeilla

Jos omistat ETF-rahastoja, voit käydä niillä kauppaa muiden ETF-osuudenomistajien kanssa. Sen sijaan osakerahastojen osuuksia lasketaan liikkeelle rahastoyhtiöiden toimesta. Myös osakerahasto-osuuksien takaisinlunastamisesta huolehtii rahastoyhtiö – ei toinen osuudenomistaja, kuten ETF-rahastojen kohdalla. ETF tarjoaa omistajalleen yleensä ainoastaan tuotto-osuuksia, kun taas osakkeet tuottavat usein tuotto-osuuksien lisäksi myös kasvuosuuksia. Kulujen osalta ETF on yleensä edullinen valinta, mutta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että sijoittamiseen liittyvät kulut tapahtuvat osittain ETF-rahaston ulkopuolella. Sijoitettaessa osakkeisiin on hintavalikoima laaja. Indeksirahastoja pidetään kuitenkin yleensä kuluiltaan edullisena vaihtoehtona.

OMXH25 indeksirahasto

OMX Helsinki 25 ETF on oivallinen esimerkki indeksiä seuraavasta suomalaisesta ETF-rahastosta. Kyseessä on pörssinoteerattu ETF-rahasto, joka seuraa nimensä mukaisesti OMX Helsinki 25 -nimistä indeksiä. Kyseinen indeksiosuusrahasto jakaa ainoastaan tuotto-osuuksia ja sen hallinnointipalkkio on maksimissaan 0,18% p.a. Vertailun vuoksi Suomi-indeksirahaston hallinnointipalkkio on huomattavan paljon korkeampi 0,45% p.a. Sijoitettaessa OMX Helsinki 25 ETF -indeksirahastoon aiheutuu kuluja hallinnointipalkkion lisäksi arvo-osuustilistä sekä osakevälittäjän palkkiosta. Lisäksi voi joutua maksamaan niin sanottuja spreadiosuuksia, kun on myymässä tai ostamassa OMX Helsinki 25 ETF -osuuksia. Jälleen vertailun vuoksi Suomi-indeksirahaston kaupankäyntipalkkio on 0,1% ja tämä palkkio tulee maksaa rahastoon. Läpinäkyvyys, edullisuus ja likvidi ovat OMX Helsinki 25 ETF -rahaston ehdottomia etuja. Kauppaa tästä rahastosta käydään sekä primäärimarkkinoilla että sekundäärimarkkinoilla.

OMX Helsinki 25 ETF -rahastoa suositellaan usein osaksi sijoittajan osakesalkkua aktiivisesti kauppaa käyvälle sijoittajalle. Lisäksi OMX Helsinki 25 ETF on erityisen suositeltava verottomalle sijoittajalle. Vertailun vuoksi Suomi-indeksirahasto saattaa sopia paremmin pitkäjänteistä sijoittamista suunnittelevalle sijoittajalle, jolla on aikaa odottaa rahaston tuomia kasvuosuuksia. Sitä suositellaan yleisesti myös kuukausisäästäjille.

Aktiivinen osakerahasto on tuottoautomaatti... sitä ylläpitävälle pankille!

Esimerkin voima on melkoinen, joten otetaanpa jälleen esimerkki, joka kertoo erilaisten ETF-rahastojen kulurakenteen eroista sekä siitä miten tärkeää on vertailla näitä eroja ennen sijoittamista. Yllättävän pienikin ero kuluprosentissa saattaa nimittäin pitkän ajan kuluessa vaikuttaa yllättävän paljon tuottoon. Tässä esimerkissä vertaillaan OP:n perinteisen Amerikka-indeksirahaston sekä iSharesin ETF-rahaston kulurakenteen vaikutusta kustannuksiin sekä siten sijoituksen tuottoon.

OP:n Amerikka-indeksirahasto kuuluu siis perinteisiin rahastoihin. Jos hankit tällaisen rahaston, joudut maksamaan vuotuista hallinnointipalkkiota 0,75%. Kyseistä rahastoa hoidetaan passiivisesti ja se seuraa indeksiä nimeltään Russel 1000. Tämän indeksirahaston kulut nousevat erittäin korkeiksi, jos niitä verrataan ETF-rahastoja edustavaan iShares Russell 1000 -rahastoon. Myös iShares Russell 1000 ETF seuraa Russel 1000 -nimistä indeksiä, kuten edellinenkin rahasto, mutta tässä rahastossa kuluja menee ainoastaan 0,15% verran vuositasolla. Ero saattaa tuntua mitättömältä, mutta kun asiaa tutkitaan käytännön tasolla, huomataankin, että tällaisella erolla onkin erittäin suuri merkitys, kun sijoitustoimintaa harjoitetaan pitkällä tähtäimellä.

Otetaanpa siis se luvattu käytännön sijoitusesimerkki. Russel 1000 -indeksin tuotto-odotus, joka perustuu noin 10-vuotiseen seurantajaksoon, on noin 7% tuotto vuositasolla. Jos siis sijoitat 100 euron verran kuukausittain 30 vuoden ajan, hankit OP:n indeksirahastolla 105 000 euron omaisuuden, kun iSharesin ETF-rahaston avulla olisitkin hankkinut jo 120 000 euron suuruisen omaisuuden. Tuottojen välinen ero on huimat reilu 10%, vaikka kulujen välinen erotus oli ainoastaan 0,6%. 15 000 euroa on myös niin kiva summa, ettei sitä kannata menettää vain väärien valintojen vuoksi. Onkin tärkeää tiedostaa, että sijoittamisessa pienillä valinnoilla voi olla suuria vaikutuksia sijoitusten tuottoon.

Millaisia kuluja ja veroja liittyy ETF-rahastoihin?

ETF-rahastoja voidaan pitää edullisena valintana, mutta ei niihinkään sijoittaminen tietysti täysin ilmaista ole. Kaupankäyntikulut sekä ETF-rahaston hallinnointipalkkio ovat tähän sijoitusmuotoon liittyviä kustannuksia. Yleensä passiivisen ETF-rahaston hallinnointipalkkio on alhaisempi kuin aktiivisen ETF-sijoitusrahaston vastaava palkkio. On olemassa myös sellaisia ETF-rahastoja, joissa ei peritä ollenkaan hallinnointipalkkiota. Monet sijoittajat suosivat ETF-rahastoja juuri siitä syystä, että niiden hallinnointipalkkio on niin alhainen. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoitusten kustannustehokkaaseen hajauttamiseen.

Hallinnointi- ja välityspalkkiot kuriin

Rahaston hallinnoinnin lisäksi myös kaupankäynti aiheuttaa tietysti kuluja, esimerkiksi välityspalkkion muodossa. Spreadiksi kutsutaan myynti- ja ostohintojen välistä eroa. Toisinaan spread on niin alhainen, että osuuksien myyminen ja ostaminen on melkein saman hintaista. Yleisesti voidaan sanoa, että jos kauppaa käydään vilkkaasti jollakin ETF-rahastolla, on sen Spread matala. Tämä kannattaakin ottaa huomioon, kun arvioidaan sijoituksen aiheuttamia kuluja.

Tuottoa jakava vai uudelleensijoittava ETF?

Osa ETF-rahastoista on tuottoa jakavia ja osa uudelleensijoittavia. Jos omistat uudelleensijoittavia ETF-rahastoja, on hyvä tietää etteivät nämä rahastot jaa lainkaan tuottoa, sillä ne sijoittavat uudelleen hankkimansa osingot. Jos taas omistat tuottoa jakavia ETF-rahastoja voit odottaa saavasi niistä tuottoa kausittain, joko puolen vuoden välein tai vuoden välein. Tällaisen ETF-rahaston voidaan sanoa vastaavan tuottorahastoa. Suomessa ETF-rahastojen tuotto-osuudesta tulee maksaa veroja. Jos olet yksityishenkilö, tulee sinun maksaa näistä tuotto-osuuksista pääomatuloveroa. Toisin kuin osinkojen kohdalla ETF-rahastojen tuotto-osuuden katsotaan olevan kokonaan pääomatuloa. Jos myyt ETF-osuuksia voitolla, joudut myös maksamaan luovutusvoitosta pääomatuloveroa.

Optimoi verorasitus kasvuosuusrahastoilla

On tärkeää muistaa, että verotuksen osalta ETF-rahastot ovat samalla viivalla kuin muutkin sijoitusrahastot. Samat säännöt pätevät siis verotuksen osalta sekä ETF-rahastoihin että muihinkin sijoitusrahastoihin. Verotus on helpointa sijoitettaessa tuottoa jakamattomiin ETF-rahastoihin, joita kutsutaan kasvuosuusrahastoiksi. Myös osakeyhtiöiden tulee maksaa kasvuosuus- ja tuottorahastoista saamistaan tuotoista veroa eli verojen maksuvelvollisuus ei koske ainoastaan luonnollisia henkilöitä. Jos tulo on saatu suomalaisesta ETF-rahastosta, verotetaan tämä tulo noudattaen maamme sisäistä verolainsäädäntöä. Jos tulo on saatu ulkomaalaisesta ETF-rahastosta, ei verotus olekaan aivan näin yksioikoista sillä verotukseen vaikuttaa, onko lähdevaltio sellainen valtio, jonka kanssa Suomi on solminut verosopimuksen. Verotuksellisiin seikkoihin onkin hyvä perehtyä ennen sijoitustoiminann aloittamista.

Osa sijoituspalveluista tarjoaa sijoittaja-asiakkailleen erilaisia sähköisiä raportteja, jotka auttavat verotuksessa. Tällaisia rapotteja voivat olla esimerkiksi vuositiliote, arvo-osuusluettelo, osinkoraportti sekä palvelumaksuraportti. On tärkeää, että saat sijoittajana helposti ja nopeasti yleiskuvan sijoitusvuotesi tapahtumista sekä siitä, mitkä arvopaperit ovat tuottaneet voittoa ja mitkä tappiota.

Sijoittajan kannattaa hyödyntää muutamia verotukseen liittyviä vinkkejä, jotta verotus sujuisi mahdollisimman optimaalisella tavalla. Sijoitussalkun vuosihuolto kannattaakin tehdä aina vuodenvaihteen lähestyessä. Tällöin on hyvä tarkistaa löytyykö salkusta sellaisia sijoituksia, jotka tuottavat ainoastaan tappioita. Jos löytyy, niin tällaiset sijoitukset kannattaa poistaa salkusta.

ETF-sijoittaminen & osakeverotus (muista veroton myynti)

Eräs hyvä vinkki on tasapainottaa oma sijoitussalkku verottomasti. Jos olet pitänyt voittoa tuottavat osakkeesi kokonaisen vuoden ajan, saatat hyötyä pienestä myynnistä, jonka avulla voit samalla pyrkiä tekemään salkustasi aikaisempaa tasapainoisemman. Voit tehdä tämän verottomasti, elleivät vuoden myyntisi ylitä 1000 euroa. Muistathan, että tähän 1000 euron rajaan lasketaan kaikki vuoden kuluessa myymäsi arvopaperit sekä muu omaisuus. Jos myyt sijoituksiasi 1000 eurolla, voit halutessasi realisoida voittoa tuottavia osakkeitasi vuosittain. Näin pääomatulovirtasi täydentyy verotehokkaalla tavalla.

Hyödynnä luovutustappiot ja vähennä sijoittamisesta aiheutuneet kulut

Tappioiden ja kulujen vähentäminen kannattaa myös. Jos salkustasi löytyy pelkkää tappiota tuottavia osakkeita, on näistä hyvä pyrkiä pääsemään eroon. Harkitse tätäkin vuodenvaihteen ollessa lähellä tehdessäsi sijoitussalkkusi vuosihuoltoa. Tämän vinkin hyödyntäminen kannattaa, koska luovutustappiot ovat vähennettävissä luovutusvoitoista viisivuotisen ajanjakson aikana. Muista vähentää myös sellaiset kulut, jotka liittyvät välittömästi sijoitustoimintaasi. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi välityspalkkiot. Myös sijoitustoimintaasi liittyvät edellistä epäsuoremmat, mutta kuitenkin sijoitustoimintaan liittyvät, kulut kannattaa vähentää. Tällaisia kuluja voi muodostua esimerkiksi sijoituskirjallisuuden hankkimisesta. Jos toimit ammattimaisena sijoittajana, saattaa sinulla olla oikeus vähentää myös nettiyhteydestä, tietokoneesta sekä omasta työhuoneestasi aiheutuneita kuluja. Muistathan kuitenkin, että omavastuuosuus kulujen osalta on 50 euron suuruinen.

Hankintameno-olettama voi tuoda isot säästöt

Eräs tärkeä verotukseen liittyvä vinkki on hankintameno-olettaman muistaminen - älä siis unohda tätä olettamaa. Tämän olettaman avulla taitava sijoittaja voi säästää verotuksessa.

Mitä hankintameno-olettamalla sitten tarkoitetaan?

Lyhyesti voidaan sanoa, että hankintameno-olettaman nojalla yksityishenkilöllä on oikeus käyttää luovutusvoittoa laskettaessa hankintameno-olettamaa todellisten hankintahintojen sijasta. Hankintameno-olettaman suuruus on riippuvainen omistusajasta; jos olet omistanut sijoituksen vähintään kymmenen vuoden ajan, on sen hankintameno-olettama 40 prosentin suuruinen. Jos taas olet omistanut sijoituksen vähemmän kuin 10 vuotta, on omaisuuden hankintameno-olettama 20 prosentin suuruinen. Hankintameno-olettama lasketaan myyntihinnasta.

Muista vähentää sijoituslainojen korkokulut

Korkokulujen vähentäminen verotuksessa on tärkeä verotukseen liittyvä vinkki, jota ei kannata ohittaa, erityisesti jos olet käyttänyt kuluneena vuonna Superluoton kaltaisia palveluja. Muistathan siis, että saat vähentää pääomatuloverotuksessa sellaisiin lainoihin liittyvät korot, jotka on otettu sijoitustulojen hankkimista varten. Osakkeiden lahjoitus: Tee hyvää ja vältä pääomavero

Eräs verotukseen liittyvä vinkki, jonka avulla on oikeastaan mahdollista saada monta kärpästä yhdellä iskulla, on tuottoisien osakkeiden tai rahastojen lahjoittaminen. Osakkeet tai vaikkapa ETF-rahastot ovat kiva lahja. Niitä voisi tällä hetkellä kutsua myös trendikkäiksi lahjoiksi, ovathan ne aineettomia eivätkä tämän ansiosta lisää maailman tavaravuorta.

Lisäksi tällainen lahja saattaa innostaa lahjansaajaa tutustumaan sijoittamiseen ja säästämiseen. Esimerkiksi omille lapsille lahjaksi annetut ETF-rahastot tai osakkeet voivat auttaa heitä luomaan itselleen pesämunan opiskeluja ja kotoa muuttamista varten. Näin tulet opettaneeksi lapsillesi sijoittamista ja taloudenpitoa melkein kuin huomaamatta. Jos lahjoitat tuottoisat osakkeesi, ei sinun tarvitse maksaa niiden tuotoista pääomatuloveroa. Myöskään lahjan saaja ei joudu maksamaan niistä pääomatuloveroja, jos hän pitää saamansa osakkeet minimissään vuoden ajan. Lahjoittamalla osakkeita tai rahastoja alle 5000 eurolla voi välttää myös lahjaveron.

Kuten sanottu, osakkeiden tai ETF-rahastojen antaminen lahjaksi on erinomainen lahjaidea monestakin syystä.

Kuukausisäästä rahastoihin ja ETF:iin

Kuukausisäästäminen on helppo tapa aloittaa säästäminen. Nordnetissä voit säästää rahastoihin alk. vain 15 € summilla, ja ainoana pankkina ETF:iin, alk. 50 € summilla. Ostokulut 0 €.

Kuukausisäästämällä hyödynnät korkoa korolle -vaikutusta, joka saa ajan myötä rahasi kasvamaan entistä nopeammin. Mitä aiemmin aloitat säästämisen, sitä pidempään korkoa korolle -vaikutus ehtii kasvattaa pääomaa. Säästämisessä ja sijoittamisessa aloittaminen onkin ajoittamista tärkeämpää.